Tagintézmény-vezetői pályázat kiírása

Nagykanizsai Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola
Péterfy Sándor Tagintézménye

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.10.02.-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény szakszerű és törvényes irányításában való közreműködés, döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,,
 • Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt
 • Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
 • a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • Motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • szakmai önéletrajz

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen Róbertné nyújt, a 06-93/795-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/183/329-3/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola-tagintézmény-vezető.
 • Személyesen: , Zala megye, , . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát a tankerületi igazgató fenntartja. A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       kk.gov.hu/nagykanizsa

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) címére.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázatok

Akkreditált kiváló Tehetségpont
Pécsi Tudományegyetem
Okosan a pénzzel!
Örökös ökoiskola